Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử như thế nào?

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đối với loại không có mã của cơ quan thuế. 1. Các loại hóa đơn điện tử Hóa đơn điện tử gồm có hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế … Đọc tiếp Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử như thế nào?