Hóa đơn điện tử nhiều trang được quy định thế nào?

Hóa đơn điện tử nhiều hơn 1 trang

Hóa đơn điện tử nhiều trang được lập khi số lượng hàng hóa dịch vụ vượt quá số dòng trên 1 trang và vẫn hợp lệ nếu đáp ứng được các điều kiện nhất định. 1. Lập hóa đơn điện tử nhiều trang cần lưu ý gì? Khi sử dụng hóa đơn nói chung, hóa … Đọc tiếp Hóa đơn điện tử nhiều trang được quy định thế nào?