Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử cần đáp ứng điều kiện gì?

Lựa chọn nhà cung cấp hóa đơn điện tử uy tín

Để được có thể được cấp phép để trở thành đơn vị trung gian cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, các nhà phát triển phần mềm cần phải đáp ứng một số tiêu chuẩn nhất định được quy định cụ thể trong Thông tư 68. 1. Điều kiện về chủ thể Phải có … Đọc tiếp