Quy định về viết tắt trên hóa đơn điện tử

Quy định về nội dung trên hóa đơn điện tử

Khi lập hóa đơn, kế toán viên có thể thực hiện viết tắt trên hóa đơn điện tử đối với một số từ được quy định trong luật Kế toán và các quy định khác. 1. Hóa đơn điện tử có những nội dung gì? Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 68/2019/TT-BTC nội dung … Đọc tiếp